8 Απρ 2009

BASINA VE KAMUOYUNA

BASINA VE KAMUOYUNA

Türkiye'li devrimci Aslan Tayfun Özkök Yunanistan devleti tarafından faşist Türk devletine iade edilmek isteniyor. Bu iadenin durdurulması için herkesi duyarlı olmaya çağırıyoruz!

Türkiye'de uzun yıllar devrimci faaliyet yürütmüş ve bunun sonucu olarak 1980 cuntasında tutuklanarak ağır işkencelerden geçirilen Aslan Tayfun Özkök, politik görüşlerinden dolayı ömür boyu hapis istemiyle yargılanmış ve uzun yıllar cunta hapishanelerinde tutuklu kalmıştır.
Uzun zamandır yurt dışında yaşayan Özkök, yaklaşık 8 ay önce Kıbrıs' da tutuklanmıştı. Tutuklanmasının ardından iltica başvurusu yapan Aslan Tayfun Özkök iltica başvurusu kabul edilmeyerek, 25 marta Yunanistan'a iade edilmiş ve Türk devletinin iade istemi gerekçesiyle Atina hava alanında Yunanistan makamlarınca gözaltına alınmıştır. Beş gün süresince nezarethanede göz altında tutulduktan sonra mahkemeye çıkartılan Özkök, tutuklanmıştır.

Son yıllarda AB ülkelerinde estirilen “anti-terör” saldırılarının bir sonucu olarak toplumun bütün dinamik kesimlerinin sindirilmeye çalışılarak, kazanılmış haklarının törpülenerek gasp edilmesine yönelik gerici saldırılar, son ekonomik krizle birlikte daha boyutlu bir hal almıştır. Bu saldırıların bir parçası olarak politik mültecilerin de “terörist” gösterilerek, politik iltica haklarının gasp edilmesine yönelik saldırılara hız verilmiştir. Bunun en son örneğini Yunanistan devletinin Aslan Tayfun Özkök'ü iade girişimi oluşturmaktadır. Bu iade girişimi mevcut gerici saldırıların daha üst boyutta sürdürülmesinin açık bir göstergesidir.

Bu saldırılar, başta Yunanistan işçi ve emekçileri olmak üzere bütün anti-faşist, anti-militarist ve devrimci-demokrat güçlerin birleşik karşı koyuşu olmadan aşılamaz. Bu gerici saldırılar karşısında birleşilmeli ve Aslan Tayfun Özkök'ün iadesi engellenmelidir!

Halen cunta anayasasının hüküm sürdüğü faşist Türk devletinde en sıradan demokratik taleplerin dahi suç kapsamında değerlendirildiği, kendisine muhalif olan kesimlerin sokak ortasında kurşunlandığı, polis nezaret hanelerinde dövülerek öldürüldüğü, işkencenin sistematik olarak sürdürüldüğü, devrimcilerin, komünistlerin, aydın ve yazarların f tipi hapishanelere doldurularak toplumdan izole edilmeye çalışıldığı bir gerçekliktir. Buna rağmen toplumumuz ve dış kamuoyu sahte bir demokrasi yalanıyla aldatılmaya çalışılmaktadır. Fakat bu sahte demokrasinin peçesi düşmüştür. Türk devletinin faşist yüzü, her gün bir yenisini eklediği katliamlarıyla açıkça ortadadır.

Bu gerçekliğe rağmen, faşist Türk devletinin “demokratik”leştiğini gerekçe ederek Türk ve Kürt politik mültecilerin iade edilmeye çalışılması, bahsettiğimiz anti-demokratik faşist uygulamaların ve dünya kamuoyunun her gün tanılık ettiği katliamların açıkça ortağı olunacağı bilinmelidir! Bu anlamda Aslan Tayfun Özkök'ün faşist Türk devletine iade edilmesi durumunda can güvenliği tehlikesinden birinci dereceden Yunanistan hükümeti sorumlu olacaktır. Bu gerici tutuma baş vurulmamalı ve ortak olunmamalı, Aslan Tayfun Özkök'ün iadesi durdurulmalıdır.

-Aslan Tayfun Özkök'ün Türkiye'ye iadesi durdurulmalı ve derhal serbest bırakılmalıdır!
-Aslan Tayfun Özkök'e ve Bütün Politik Mültecilere iltica!

ANADOLU HALKLARI KOPRU KÜLTÜR MERKEZİ
DEVRİMCİ DEMOKRASİ ATİNA TEMSİLCİLİĞİ
PARTİZAN
ATILIM (ATİNA)
KÜRDİSTAN KÜLTÜR MERKEZİ
TÜRKİYE GERÇEĞİ GAZETESİ
‘OTEKI’ DERGISI
SELANIK GOCMEN VE MULTECILER KOLLEKTIFI
YOL KULTUR MERKEZI (SELANIK)
CLANDESTİNA.ORG
ARNAVUT GÖÇMENLER FORUMU

07.04.2009

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου